Design and control on ventilation and air conditioning systems of convertible wards combined with peacetime and epidemic periods in Yunjingshan Hospital

Song Tao, Peng Kai, Li Huanhuan, Lü Zhongyi, Wang Yushan, Zhang Yin’an, Yan Zhong, Sun Zhaofu, Wan Wei, Wu Xiaokai, Chen Yongkang, Wang Chunfeng, Xu Guoqing and Yang Wei

2021.09.26

According to the example of an hospital combined with peacetime and epidemic periods, puts forward a flexible design principle combined with peacetime and epidemic periods aiming at the conversion mode of the space and function of the ward. Discusses the route and method of the epidemic conversion technology for ventilation and air conditioning systems in detail. Analyses the structural characteristics of the equipment and the design problems needing attention of the epidemic conversion. At the same time, presents the control strategies of ventilation and air conditioning systems.